సావిత్రమ్మకి కోపం వస్తుందని తెలుసుకదా బాలరాజు #SavitrammagariAbbayi today at 3 PM on #StarMaa

#StarMaaSerials  


#Beమాsked #MaaPrayatnamManakosam

Tags: