మనుషుల శరీరంలో బయటపడ్డ కొన్ని వస్తువులు(A man carried scissor in his stomach for 18 years)

2021-04-22 10:50 IST