బ్లాక్ హోల్ లో ఒక్క నిమిషం మన భూమి మీద ఎన్ని సంవత్సరాలతో సమానం?(SUPERNOVA EXPLOSION IN 2022)

2021-04-22 10:58 IST