కేటిఆర్‌తో ఫోటో దిగేందుకు పోటీ పడుతున్న చైర్మన్లు

2020-01-30 15:31 IST